همایش بین المللی مدیریت تغییر، مهارتهای ارتباطی و رهبری انگیزشی در سازمانها

همایش بین المللی مدیریت تغییر، مهارتهای ارتباطی و رهبری انگیزشی در سازمانها

همایش بین المللی مدیریت تغییر، مهارتهای ارتباطی و رهبری انگیزشی در سازمانها در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۸۷ تا ۲۰ تیر ۱۳۸۷ توسط همایش فرازان و اتاق بازرگانی و صنایع معادن تهران در شهر تهران برگزار گردید.


همایش بین المللی مدیریت تغییر، مهارتهای ارتباطی و رهبری انگیزشی در سازمانهاهمایش بین المللی مدیریت تغییر، مهارتهای ارتباطی و رهبری انگیزشی در سازمانها