اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار

اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار

International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development

پوستر اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار

اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۲ توسط انجمن محیط زیست کومش ودانشگاه صنعت هوایی وقطب برنامه ریزی وتوسعه پایدار دانشگاه تهران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


 

محورهای همایش:

محورهای جغرافیایی
- جغرافیا ، آمایش سرزمین
- جغرافیا و فضای سبز شهری
- جغرافیا ومدیریت بحران
- جغرافیا و محیط زیست
- جغرافیا وکاهش مخاطرات طبیعی
- جغرافیا،اقلیم شناسی وکاربردها
- جایگاه مطالعات ژئومورفولوژی در جغرافیا
- جغرافیا ومشکلات امروزی شهرها
- اقلیم ،معماری و بهینه سازی مصرف
- کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی و دور سنجی
- فناوری های نوین در علوم جغرافیایی
- جغرافیا و برنامه ریزی شهری
- مکان یابی تاسیسات وتجهیزات شهری
- جغرافیا و حمل ونقل پایدار
- کاربری اراضی درشهرها و روستاها
- کاربرد اقلیم شناسی در حمل ونقل هوایی
- جغرافیا، مدلهای کمی وتحلیل های آماری
- جغرافیا وتوسعه پایدار شهری و روستایی
- جغرافیا و گردشگری کلیه محورها
- و سایر ایده های نوین در زمینه علوم جغرافیایی
 
 
شهرسازی وتوسعه شهری پایدار
- بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها)
- معماری ، شهرسازی و توسعه پایدار
- محدودیتها و شاخصهای توسعه شهری پایدار
- تجارب توسعه شهری پایدار در جهان و ایران
- کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری
- سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار
- ناپایداری شهر و عوامل موثر
- شناخت موانع و محدودیتها و شاخصهای توسعه شهری پایدار
- شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر
- توسعه صنعت گردشگری در جهت توسعه پایدار شهری
- شهرهای جدید و توسعه پایدار
- بافت های تاریخی
- مدیریت وبرنامه ریزی شهری
- مشارکت شهروندان،حقوق شهری وفرهنگ سازی شهروندی
- بهسازی و نوسازی شهری
 
 
معماری و توسعه پایدار
- معماری،زیبایی شناسی وهویت شهری
- روشها ، فناوریها و انرژی های نو در در معماری
- معماری ومحیط زیست
- معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
- المان های شهری
- معماری و نانو
- بهینه سازی مصرف در ساختمان ها
- برنامه ریزی منطقه ای و شهری
- طراحی شهری ،نماهای شهری وامنیت روانی
- معماری وهویت
- معماری سنتی واسلامی
- گردشگری ومعماری
 
 
محورهای حمل ونقل 
- چالش های حمل ونقل عمومی در ایران
- کاربرد اقلیم شناسی در برنامه ریزی حمل ونقل
- سیستم های هوشمند مدیریت ترافیک وحمل ونقل
- شریان های حیاتی و حمل و نقل شهری
- جایگاه فرودگاه وحمل ونقل هوایی در توسعه پایدار
- مکان یابی وامکان سنجی ایجاد سیستم های حمل ونقل عمومی
- ارزیابی چالش های حمل ونقل جاده ای سازگار با زیست بوم درایران
- حمل‌و‌نقل و توسعه پایدار
- ایمنی حمل و نقل ومخاطرات اقلیمی
- آموزش و فرهنگ‌سازی برای رفتار درست حمل‌ونقلی
- مدیریت حمل‌ونقل از دید گردشگری
- حمل ونقل هوایی ،تحریم وراهبردها
- کاربرد GISدرمدیریت حمل ونقل
- نقش عوامل جغرافیایی در برنامه ریزی حمل ونقل
 
 
محیط زیست ومنابع طبیعی   
- محیط زیست و انواع آلودگی ها
- مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
- برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت خدمات و محیط زیست شهری
- جنگلها،فضای سبزشهری ومحیط زیست پایدار
- کشاورزی ومحیط زیست پایدار
- شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
- کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
- روش های نهادینه سازی فرهنگ محیط زیست
- فناوری های نوین و محیط زیست شهری
- توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها
- اکولوژی شهری وشهر سبز
- کاربردGIS در شناسایی و پهنه بندی آلاینده های محیط زیستی
- تغییر اقلیم ومحیط زیست
- حیات وحش ومحیط زیست پایدار
- نقش سازمانهای مردم نهاد(NGO)در حفاظت از محیط زیست
- گردشگری ومحیط زیست
- مکانیسم های توسعه پایدار
 
 
مدیریت وبرنامه ریزی شهری     
- مدیریت پروژه های شهری
- گردشگری شهری
- حقوق شهری
- فرهنگ شهر نشینی
- شهروند و حقوق شهروندی
- نماهای شهری
- تاثیر تکنولوژی های جدید ساخت در بافتهای شهری
- برنامه ریزی کالبدی شهری
- نقش شهرداری ها در توسعه شهری

 

 مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار