بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

26th Symposium of Geosciences

بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۸۶ تا ۳۰ بهمن ۱۳۸۶ توسط وزارت صنایع و معادن در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین