بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

25th Symposium of Geosciences

بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۸۵ تا ۲ اسفند ۱۳۸۵ توسط وزارت صنایع و معادن در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین