نخستین همایش کشوری بحران ها و چالش های آب در حوزه دریاچه نمک

نخستین همایش کشوری بحران ها و چالش های آب در حوزه دریاچه نمک

پوستر نخستین همایش کشوری بحران ها و چالش های آب در حوزه دریاچه نمک

نخستین همایش کشوری بحران ها و چالش های آب در حوزه دریاچه نمک در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۳ توسط اتاق بازرگانی - صنایع - معادن و کشاورزی ایران و اتاق بازرگانی - صنایع - معادن و کشاورزی قم در شهر قم برگزار گردید.


محورهای همایش:

- آبخیز داری و روش های نوین استحصال آب

- مدیریت جامع حوضه ، آمایش سرزمین و توسعه پایدار منابع آب

- ارتقا آگاهی عمومی  و فرهنگ بهینه مصرف آب

- آمایش سرزمین و آب مجازی

- میزان بهره وری آب در بخش های مختلف مصرف در کشور و استان قم

- اثرات تغییر اقلیم ، خشکسالی و بحران آب بر منابع آبی استان قم

- استفاده از پساب شهر ها در صنعت

- تغییر اقلیم ، خشکسالی و بحران آب با تاکید بر اثرات تغییر اقلیم بر منابع آبی استان قم

- اعمال مدیریت تقاضاو عملیاتی سازی الگوی بهینه مصرف در بخش های مختلف 

- راهکارهای عملی مشارکت مردم در صرفه جویی و مدیریت اثر بخش منابع آب

- نقش و جایگاه سازمان ها و دستگاه های گوناگون در مدیریت بحران و مصرف بهینه آب

- ظرفیت تحمل حوضه های آبی  در توسعه آتی ,محدودیت های کمی و کیفی منابع آب

- انتقال بین حوضه ای آب ، ضرورت ها ، محدودیت ها و اثرات مثبت و منفی آن

- ارزش اقتصادی آب و تاثیر آن در برنامه های توسعه استان

- بحران آب و محیط زیست با تاکید بر نقش اساسی آبخوان ها و پیکره های آب

- روش های نوین مدیریت آب مصرفی در صنایع دام ، طیور و آبزیان

- روش های نوین افزایش کیفیت آب مصرفی در صنایع دام ، طیور و آبزیانمقالات پذیرش شده در نخستین همایش کشوری بحران ها و چالش های آب در حوزه دریاچه نمک