اولین همایش بررسی مشکلات شبکه‌های آبیاری ، زهکشی و مصرف بهینه آب کشاورزی

اولین همایش بررسی مشکلات شبکه‌های آبیاری ، زهکشی و مصرف بهینه آب کشاورزی

1st Conference on Irrigation and Drainage Networks Problems and Optimum Water Usage

اولین همایش بررسی مشکلات شبکه‌های آبیاری ، زهکشی و مصرف بهینه آب کشاورزی در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۸۳ تا ۱۰ خرداد ۱۳۸۳ توسط در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بررسی مشکلات شبکه‌های آبیاری ، زهکشی و مصرف بهینه آب کشاورزی