نخستین کنفرانس بهسازی زمین

نخستین کنفرانس بهسازی زمین

1st Ground Improvement Conference

نخستین کنفرانس بهسازی زمین در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۸۰ تا ۱۵ اسفند ۱۳۸۰ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس بهسازی زمین