همایش قدرت ملی در آیینه هنرهای نمایشی(تئاتر - سینما - انیمیشن)

همایش قدرت ملی در آیینه هنرهای نمایشی(تئاتر - سینما - انیمیشن)

همایش قدرت ملی در آیینه هنرهای نمایشی(تئاتر - سینما - انیمیشن) در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۲ توسط دانشگاه هنر در شهر تهران برگزار گردید.


بدون شک هنرهای نمایشی را می توان چهره نگارِ قدرت ملتها و تمدنها در جهان امروز دانست. هنرمندان تاکنون با اثر خود در جنگ و صلح و در زمان بروز بحران های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی یا به نمایش مستقیم و غیر مستقیم قدرت ملی کشور خود پرداخته اند یا با آسیب شناسی نقاط ضعف به رفع کمبودها و نواقص کمک کرده اند.
تصویر دین، خانواده و دیگر باورها و دستاوردهای مردم یک سرزمین آثار ماندگاری را در تجربه هنرمندان برای نمایش قدرت ملی و تمدنی در عرصه سینما و تئاتر رقم زده است. قدرتی که در افتخارات تاریخی، همگرایی اجتماعی و گاهی برتریهای مرزهای دانش جلوه  می کند. سینما، تئاتر و انیمیشن در نحوه ی چهره سازی از سرزمین بهترین رسانه و پیام رسان هستند؛ از این رو باید در پیوند با سیاستهای بازنمایی هویت ملی و تاریخی یک سرزمین مورد تحقیق و پژوهش قرار گیرند.
همایش هنر و قدرت ملی میزبان مقالاتی خواهد بود که به تحقیق در مفاهیم، استعاره ها و نمادهای نمایش قدرت ملی در آثار سینمایی، تئاتر و انیمیشن پرداخته اند و تجربه کشورهای مختلف در طول تاریخ هنر را به دقت دنبال کرده اند. این همایش فرصتی برای بازتعریف مفاهیم بنیادین هنر و قدرت ملی و نقاط اشتراک مفهومی آنها خواهد بود تا ضمن واکاوی تاریخی به عرصه های تازه ی بروز و نمود قدرت ملی نیز پرداخته شود.

 

 

 

محورهای همایش:

- تعریف مفاهیم بنیادین هنر و قدرت ملی و نقاط اشتراک مفهومی
- واکاوی تاریخی - تحلیلی ، بروز و نمود قدرت ملی در هنرهای نمایشی
- بررسی تجارب سایر کشورهای دنیا در بکارگیری هنرهای نمایشی در تولید قدرت ملی
- پیشنهاد راهکارهای نهادینه کردن نمایش قدرت ملی در هنرهای نمایشی