همایش ملی صنایع غذایی

همایش ملی صنایع غذایی

National Conference on Food

همایش ملی صنایع غذایی در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان در شهر قوچان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی صنایع غذایی