سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز

سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز

پوستر سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز

سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بابلسر برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

اقتصاد محیط زیست
- مدیریت محیط زیست
- صنعت سبز
- اقتصاد رفاه
- اقتصاد توسعه
- اقتصاد کشاورزی
- گردشگری سبز
- اکو سوسیالیزم
- مسائل زنان
- سرمایه گذاری خارجی
- نظریه بازی ها
- و …

 موضوعات جدید، مباحث تجربی و کاربردی:
- راهبردهای سبز
- مالیات محیط زیستی
-هوش سبز
- مدیریت و ارزشگذاری منابع
- مدیریت سبز
- شاخص های نوین اقتصادی
-حفاظت از تالاب ها
- حمل و نقل سبز
- بازتولید و بازیافت
- کیفیت زندگی
-انرژی های نو
- فناوری اطلاعات و محیط زیست
-ساختمان سبز(مسکونی، هتل، بیمارستان…)
- و …

 پارادایم های جدید اقتصادی:
- زیست کره (biosphere)، گونه های غیر انسانی
- زنان و اقلیت ها
- سازمان های اقتصادی-اجتماعی پسا کشاورزی
- کاهش اثرات زیست محیطی
- پرداخت بابت آلودگی
- کودهای نوین و اثار زیست محیطی
- و …

مشکلات ساختاری و مدیریتی
- خصوصی سازی
- حکمرانی خوب
- فضای کسب و کار
- جامعه مدنی و سازمان های مردم نهاد
- مدیریت صنعتگرانه بر محیط زیست
- مالیات ستانی
- برونسپاری
- مصرف گرایی
- و …

شرکت های چند ملیتی و سازمان های بین المللی :
- برتون وودز
- اتحادیه اروپا
- سازمان ملل متحد
- صندوق بین المللی پول
- بانک جهانی
- سازمان تجارت جهانی
- صندوق توسعه ملی
- گاتس
- آنکتاد
- قواعد و فعالیت های چند ملیتی
- تجربیات فراگرد جهانی سازی
- محدود سازی قدرت شرکت های چند ملیتی
- و …

 عدالت اجتماعی:
- کشورهای کمتر توسعه یافته
- برابری قدرت خرید
- مباحث معیشت اقتصادی
- توزیع درآمد
- فقر، تعاریف و اثرات آن
- شاخص های کیفیت زندگی
- ابزارهای اطمینان از عادلانه بودن سیاستها
- عدالت زیستی و عواقب فقدان آن
- و …مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز