دومین کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز

دومین کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز

2ND INTERNATIONAL E-CONFERENCE ON GREEN ECONOMICS

پوستر دومین کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز

دومین کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط شرکت پژوهشی طرود شمال و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بابلسر برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

نظریه ها و مبانی:
- اقتصاد محیط زیست
- مدیریت محیط زیست
- صنعت سبز
- اقتصاد رفاه
- اقتصاد توسعه
- اقتصاد کشاورزی
- اکو سوسیالیزم
- مسائل زنان
- سرمایه گذاری خارجی
- نظریه بازی ها
- و ...

موضوعات جدید، مباحث تجربی و کاربردی:
- راهبردهای سبز
- مالیات محیط زیستی
- مدیریت و ارزشگذاری منابع
- مدیریت سبز
- شاخص های نوین اقتصادی
- بازتولید و بازیافت
- کیفیت زندگی
- فناوری اطلاعات و محیط زیست
- و ...

پارادایم های جدید اقتصادی:
- زیست کره(biosphere)، گونه های غیر انسانی
- زنان و اقلیت ها
- سازمان های اقتصادی-اجتماعی پسا کشاورزی
- کاهش اثرات زیست محیطی
- پرداخت بابت آلودگی
- کودهای نوین و اثار زیست محیطی
- و ...

مشکلات ساختاری و مدیریتی:
- خصوصی سازی
- حکمرانی خوب
- فضای کسب و کار
- جامعه مدنی و سازمان های مردم نهاد
- مدیریت صنعتگرانه بر محیط زیست
- مالیات ستانی
- برونسپاری
- مصرف گرایی
- و ...

شرکت های چند ملیتی و سازمان های بین المللی :
- برتون وودز
- اتحادیه اروپا
- سازمان ملل متحد
- صندوق بین المللی پول
- بانک جهانی
- سازمان تجارت جهانی
- صندوق توسعه ملی
- گاتس
- آنکتاد
- قواعد و فعالیت های چند ملیتی
- تجربیات فراگرد جهانی سازی
- محدود سازی قدرت شرکت های چند ملیتی
- و ...

عدالت اجتماعی:
- کشورهای کمتر توسعه یافته
- برابری قدرت خرید
- مباحث معیشت اقتصادی
- توزیع درآمد
- فقر، تعاریف و اثرات آن
- شاخص های کیفیت زندگی
- ابزارهای اطمینان از عادلانه بودن سیاستها
- عدالت زیستی و عواقب فقدان آن
- و ...مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز