اولین همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط

اولین همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط

پوستر اولین همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط

اولین همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۲ توسط دانشگاه رازی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرمانشاه برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف همایش:

توسعه ناپایدار جوامع انسانی،امروزه به یکی از مهمترین مخاطرات محیطی در تمامی سطوح اعم از محلی،منطقه ای، ملی و بین المللی تبدیل شده است.افزایش انفجاری جمعیت انسانی و توسعه روزافزون نیازها و مطالبات حیاتی انسانها، دستیازی بی رویه به منابع طبیعی و اجرای برنامه های متعدد توسعه در ابعاد مختلف که در جای خود یک نیاز و ضرورت است، باعث به هم خوردن گستردۀ نظامهای محیطی و ایجاد عدم تعادلهای وسیع در محیط گردیده است.
جغرافیا در معنای عام خود که دانش مطالعۀ روابط انسان با محیط خود میباشد با بررسی روابط گوناگون بین انسان و محیط خود می تواند در تبیین وضع موجود و ارائه الگو و مدلی متناسب برای روابط در راستای اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی و غیره ارائه نموده و از این رهگذر در زمینه  توسعه همه جانبه و پایدار جوامع انسانی قدمهای مهم و ارزشمندی بردارد.
اولین همایش جغرافیا و پایداری محیط با در نظر گرفتن ابعاد گوناگون روابط انسان با محیط خود، سعی میکند با کمک علوم و فنون و تخصصهای مختلف و بهره گرفتن از دیدگاهها و نظرات اندیشمندان در حوزه های گوناگون علمی، پژوهشی، آموزشی، اجرایی و مدیریتی، روابط انسان با محیط خود را مورد نقد و بررسی کارشناسانه قرار  داده و با تحلیلهای علمی و عمقی، افقهای روشنی را در جهت نیل به یک توسعه پایدار در نواحی و مناطق جغرافیایی، پیش روی مدیران اجرایی قرار دهد.

 

 

 


محورهای همایش:

انسان و پایداری محیط
- مدیرت شهری پایداری
- مدیریت روستایی پایدار
- گردشگری شهری وروستایی پایدار
- مدیریت پایدار کوچ نشینی
- جمعیت و تغذیه پایدار
 
آب و هواشناسی و پایداری محیط

- مخاطرات آب و هوایی
- آب و هواشناسی شهری
- آب و هواشناسی کاربردی
- گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی
 
ژئومورفولوژی و پایداری محیط

- ژئومورفولوژی و مخاطرات محیطی
- ژئومورفولوژی کاربردی
- ژئومورفولوژی  کارست
- ژئومورفولوژی و پدافند غیرعامل
 
منابع آب و پایداری محیط
- مدیریت منابع آب سطحی
- مدیریت منابع آب زیر زمینی
- مدیریت جامع حوضه های آبریز
 
 منابع طبیعی و پایداری محیط
- مدیریت خاک
- مدیریت جنگل ها و مراتع
- مدیریت فرسایش
 
کاربرد فناوری های نو در پایداری محیط
- کاربرد سنجش از دور در مدیریت محیط
- کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی در مدیریت محیط

 

 


دبیر علمی: دکتر حسن ذوالفقاری
دبیر اجرایی: دکتر امجد ملکیمقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط