سومین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی

سومین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی

سومین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۸۸ تا ۱۷ دی ۱۳۸۸ توسط انجمن فیزیک ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی