دومین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی

دومین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی

دومین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی در تاریخ ۴ دی ۱۳۸۷ تا ۵ دی ۱۳۸۷ توسط انجمن فیزیک ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی