دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و دومین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران ( ژئوپلتیک و توسعه محلی – منطقه ای، رویکردی در پایداری شرق ایران )

دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و دومین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران ( ژئوپلتیک و توسعه محلی – منطقه ای، رویکردی در پایداری شرق ایران )

پوستر دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و دومین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران ( ژئوپلتیک و توسعه محلی – منطقه ای، رویکردی در پایداری شرق ایران  )

دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و دومین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران ( ژئوپلتیک و توسعه محلی – منطقه ای، رویکردی در پایداری شرق ایران ) در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ توسط دانشگاه بیرجند و تحت حمایت سیویلیکا در شهر عسلویه برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


درباره همایش

نظر به اینکه منطقه شرق کشور در روند توسعه کشور جایگاه مطلوبی را ندارد، توسعه محورشرق با توجه به ظرفیت های ژیوپلیتکی و ارتباطی ملی و بین المللی می تواند نقش موثرتری را ایفا نماید. این موضوعی است که تنها می تواند در پرتو مطالعات وسیع و عمیق و تعریف پروژهای پژوهشی معین می توان زوایای مختلف ان را مورد ارزیابی قرار داد. بر این اساس اهداف همایش عبارتند از:

شناخت و معرفی پتانسیل ها و ظرفیت های توسعه محور شرق

ارایه دستاوردهی پژوهشی دانشگاهها به مراکز تصمیم گیری و سازمانهای مرتبط

شکل دادن بستری تعاملی بین نظریه و عمل برنامه ریزی و توسعه

شناخت بازارها و فرصتهای پیش رو محور شرق در ارتباط با سایر کشورهای همجوار

تحلیل فضای و روندد کنونی توسعه و شناخت و معرفی مشکلات پیش رو

نقش و جایگاه مردم محلی در توسعه محور شرق

 

محورهای اصلی کنگره:

ژئوپلیتیک ناحیه جنوب شرق

زیرساخت ها و توسعه منطقه شرق

شرق ایران و امنیت

منطقه شرق و آسیای مرکزی

مخاطرات محیطی شرق ایران

منابع آب و توسعه پایدار شرق

ترانزیت و بازرگانی شرق

گردشگری منطقه شرق

اقتصاد و توسعه پایدارشرق

شهرها و توسعه پایدار محلی- منطقه ای

توسعه محلی - منطقه ای و کارافرینی

مسائل ، چالش ها وپیامدهای امنیتی انتظامی توسعه محلی - منطقه ای در ایران و نقش ناجا در آن