هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی

هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی

پوستر هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی

هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۴ تا ۲۱ مهر ۱۳۹۴ توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر سنندج برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنگره:

معرفت شناسی مطالعات قومی در ایران: رویکردها و راهکارها
- تبارشناسی مفهوم قوم و قومیت در تاریخ و تمدن ایرانی
- رویکردهای نظری مطالعات قومی در ایران: ضعف و قوت ها
- مدل نظری بومی برای مطالعات قومی در ایران

 
فرهنگ ایرانی ، اقوام و همدلی
- فرهنگ ایرانی فرهنگ همگرا
- پیوند زبان و ادبیات فارسی با زبان و ادبیات اقوام ایرانی
- هویت ایرانی – اسلامی بنیاد انسجام و اقتدار ملی
- میراث فرهنگی مشترک اقوام ایرانی و انسجام ملی
- مدیریت تنوع فرهنگی و انسجام ملی در ایران (بایسته ها و راهبردها)

 
جهان بومی شدن و همدلی قومی
- جهان بومی شدن و مناسبات قومی در ایران
- الگوها و مطالعات موردی همگرایی قومی و مقایسه آن با تنوع فرهنگی در ایران
- پیوستگی اقوام ایرانی در پرتو تحولات منطقه­ ای
- چالش های انسجام و اقتدار ملی: ملاحظات خارجی، افراط گرایی و ...
- رسانه، اقوام ایرانی و انسجام ملی

 
توسعه پایدار ناحیه ای  و انسجام ملی
- ظرفیت های ناحیه ای و توسعه پایدار و انسجام ملی
- عدالت فضایی در ایران: چالش ها و راهکارها
- گردشگری و توسعه پایدار ناحیه ای در ایران
 

 سازماندهی سیاسی فضا و همدلی اقوام ایرانی
- مشارکت سیاسی و همدلی اقوام ایرانی
- تعاملات فضایی و همدلی اقوام ایرانی
- نقش اقوام ایرانی در امنیت مرزیمقالات پذیرش شده در هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی