هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی

هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی

پوستر هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی

هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۴ توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر سنندج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی مراجعه فرمایید.


محورهای کنگره:

معرفت شناسی مطالعات قومی در ایران: رویکردها و راهکارها
- تبارشناسی مفهوم قوم و قومیت در تاریخ و تمدن ایرانی
- رویکردهای نظری مطالعات قومی در ایران: ضعف و قوت ها
- مدل نظری بومی برای مطالعات قومی در ایران

 
فرهنگ ایرانی ، اقوام و همدلی
- فرهنگ ایرانی فرهنگ همگرا
- پیوند زبان و ادبیات فارسی با زبان و ادبیات اقوام ایرانی
- هویت ایرانی – اسلامی بنیاد انسجام و اقتدار ملی
- میراث فرهنگی مشترک اقوام ایرانی و انسجام ملی
- مدیریت تنوع فرهنگی و انسجام ملی در ایران (بایسته ها و راهبردها)

 
جهان بومی شدن و همدلی قومی
- جهان بومی شدن و مناسبات قومی در ایران
- الگوها و مطالعات موردی همگرایی قومی و مقایسه آن با تنوع فرهنگی در ایران
- پیوستگی اقوام ایرانی در پرتو تحولات منطقه­ ای
- چالش های انسجام و اقتدار ملی: ملاحظات خارجی، افراط گرایی و ...
- رسانه، اقوام ایرانی و انسجام ملی

 
توسعه پایدار ناحیه ای  و انسجام ملی
- ظرفیت های ناحیه ای و توسعه پایدار و انسجام ملی
- عدالت فضایی در ایران: چالش ها و راهکارها
- گردشگری و توسعه پایدار ناحیه ای در ایران
 

 سازماندهی سیاسی فضا و همدلی اقوام ایرانی
- مشارکت سیاسی و همدلی اقوام ایرانی
- تعاملات فضایی و همدلی اقوام ایرانی
- نقش اقوام ایرانی در امنیت مرزیمقالات پذیرش شده در هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی