چهارمین گنگره علمی جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک،تحولات نظری و کاربردی

چهارمین گنگره علمی جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک،تحولات نظری و کاربردی

4th Congress of Iranian Association of Geopolitics

چهارمین گنگره علمی جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک،تحولات نظری و کاربردی در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۸۹ توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران در شهر تهران برگزار گردید.


محور همایش:
-  مباحث سیاسی
نظامهای سیاسی منطقه ای
نظام ژئوپلیتیک جهانی
جغرافیای سیاسی دریاها
سازمان سیاسی فضا و نظام تقسیمات کشوری
منازعات ژئوپلیتیکی در مناطق پیرامونی ایران
- نوآوریها در جغرافیای سیاسی
کاربرد GIS در تبیین پدیده های جغرافیای سیاسی
جهانی شدن، ملی شدن و محلی شدن
جغرافیای بحرانهای بین المللی
شهرهای جهانی و جهان شهرها
ژئوپلیتیک فضای مجازی و جامعه شبکه ای
کورونوپالیتیک یا ژئوپلیتیک زمان
تحول در مفاهیم قدرت و فضا
جغرافیای توسعه و عدم تعادل های فضایی
- مباحث فرهنگی و اجتماعی
ژئوپلیتیک قومیتها
ژئوپلیتیک فرهنگی و ژئوکالچر
ژئوپلیتیک فرهنگی و چشم انداز آن در منطقه
- مباحث اقتصادی
ژئوپلیتیک منابع انرژی و جایگاه ایران
مناطق ژئواکونومیک و پیامدهای امنیتی آن 
-  مباحث نظامی- امنیتی
جغرافیای جرم و جنایت (جغرافیای امنیت اجتماعی)
مرزها و سرحدات
هیدروپلیتیک رودخانه های مرزی
جهانی شدن و پدیده امنیت منطقه ای
لگوهای جدید امنیتی مرزهای کشور