دومین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران

دومین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران

02nd Congress of Iranian Association of Geopolitics

دومین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران در تاریخ ۱۳ دی ۱۳۸۴ توسط انجمن ژئوپلتیک ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران