نخستین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران

نخستین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران

01st Congress of Iranian Association of Geopolitics

نخستین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۳ توسط انجمن ژئوپلتیک ایران در شهر تهران برگزار گردید.