چهارمین کنفرانس یکسان سازی نامهای جغرافیایی

چهارمین کنفرانس یکسان سازی نامهای جغرافیایی

چهارمین کنفرانس یکسان سازی نامهای جغرافیایی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۷ تا ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط سازمان نقشه برداری کشور در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس یکسان سازی نامهای جغرافیایی