پنجمین سمینار هندسه و توپولوژی

پنجمین سمینار هندسه و توپولوژی

5th Seminar on Geometry and Topology

پنجمین سمینار هندسه و توپولوژی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸ تا ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط دانشگاه کردستان در شهر سنندج برگزار گردید.


اهداف و چشم انداز سمینار

پنجمین سمینار هندسه و توپولوژی (GT5) یکی از سمینارهای تخصصی دو سالانه است که توسط انجمن ریاضی ایران (IMS) راه اندازی شده است. در طول ده سال گذشته، این سمینار موقعیت خوبی را برای تبادل نظر، مباحثه و همکاری در زمینه توپولو‍‍ژی و هندسه فراهم ساخته است. از ریاضیدانان علاقه مند دعوت می شود که در این محفل شرکت کنند. زبان رسمی سمینار انگلیسی و فارسی است، اما مقالات به زبان فرانسه نیز برای ارائه پذیرفته می شوند.

مباحث تحت پوشش این سمینار دو سالانه شامل همة موضوع هایی است که به شکل وسیع مربوط به هندسه است، کمیتة علمی پنجمین سمینار هندسه و توپولوژی (GT5) آرزومند است مقالات پژوهشی اصیل به وی‍‍ژه در زمینه های زیر دریافت نماید ( اما زمینه ها منحصر به اینها نیستند و نویسندگان مقالات مختار هستند در زمینه های دیگری از هندسه و توپولو‍ژی مقاله ارسال کنند):

مباحث سنتی توپولوژی و هندسه از قبیل :
توپولوژی ترکیبیاتی و عمومی، توپولوژی جبری، توپولوژی دیفرانسیل، هندسة خمینه های حقیقی و مختلط، هندسة جبری، فضاهای مختلط، گروهها و جبرهای لی، نظریة بافه و کوهومولوژی، جبر همولوژی، آنالیز هندسی، هندسة ناجابجایی، هندسة تصویری و غیره.


مسائل بین رشته ای که هندسه و توپولوژی را در فنآوری روز و ریاضیات کاربردی دخالت میدهند از قبیل :
فیزیک نظری، مکانیک کلاسیک و کوانتومی، فنآوری اطلاعات (IT)، زیست-ریاضی، پردازش تصویر، علوم رایانة نظری، رباتیک، ریاضیات بازرگانی و اقتصاد، هندسة محاسباتی و غیره.


جلوه های توپولوژی در سامانه های پویا:
دینامیک توپولوژیک، دینامیک گسسته، دینامیک تمام ریخت ( هولومورف)، هندسه ی برخال ( فراکتال ) و غیره.