همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار

همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار

پوستر همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار

همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط موسسه سفیران فرهنگی مبین و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

جغرافیا، برنامه ریزی شهری_روستایی و توسعه پایدار

-مدیریت نوین دربرنامه ریزی شهری وروستایی

-توسعه پایدارشهری ونگاهی به آینده

-جغرافیا وبرنامه ریزی نوین شهری

-جغرافیا و پدافندغیرعامل درشهرها

-محدودیت ها و شاخص های توسعه پایدارشهری

-بررسی جغرافیایی مشکلات امروزه شهرها

-حقوق شهروندی و مشارکت شهروندان دربرنامه ریزی شهری

-نقش شهرداریها در توسعه پایدارشهری

-نقش سازمانهای مردم نهاد در توسعه پایدارشهری وروستایی

-برنامه ریزی و پایداری سیستم های روستایی وشهری

 جغرافیا، محیط زیست و توسعه پایدار

-مدیریت ، محیط زیست وتوسعه پایدار

-صنعت ، محیط زیست وتوسعه پایدار

-شهرنشینی و محیط زیست پایدار

-کاربردفناوریهای نوین درتوسعه پایدارمحیط زیست

-برنامه ریزی شهری ،محیط زیست وتوسعه پایدار

-برنامه ریزی روستایی ،محیط زیست وتوسعه پایدار

جغرافیاوپایداری محیط

-انسان و پایداری محیط

- مدیرت شهری پایداری

-مدیریت روستایی پایدار

- گردشگری شهری وروستایی پایدار

- مدیریت پایدار کوچ نشینی

- جمعیت و تغذیه پایدار

-آب و هواشناسی و پایداری محیط

- مخاطرات آب و هوایی

- آب و هواشناسی شهری

- آب و هواشناسی کاربردی

- گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی

-ژئومورفولوژی و پایداری محیط

- ژئومورفولوژی و مخاطرات محیطی

- ژئومورفولوژی کاربردی

- ژئومورفولوژی کارست

- ژئومورفولوژی و پدافند غیرعامل

-منابع آب و پایداری محیط

- مدیریت منابع آب سطحی

- مدیریت منابع آب زیر زمینی

- مدیریت جامع حوضه های آبریز

-منابع طبیعی و پایداری محیط

- مدیریت خاک

- مدیریت جنگل ها و مراتع

- مدیریت فرسایش

-کاربرد فناوری های نو در پایداری محیط

- کاربرد سنجش از دور در مدیریت محیط

-کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی در مدیریت محیط

-محورهای ویژه جغرافیاوتوسعه پایدار

-علوم جغرافیایی وفناوریهای نوین

-جغرافیا واستراتژی های توسعه ملی

-جغرافیا وآمایش سرزمین

-جغرافیا ومدیریت جامع شهری

-جغرافیا و راهبردهای نوین گردشگری وتوسعه پایدار

سمپوزیوم جغرافیا، امنیت، اقتصاد، سیاست درخلیج فارس

-موقعیت ژئوپلتیک خلیج فارس وتاثیرآن ان درسطح جهانی

-خلیج فارس واقتصادجهانی

-انرژی، اقتصاد وخلیج فارس

-انرژی امنیت وخلیج فارس

-امنیت درخلیج فارس

-جغرافیای سیاسی خلیج فارس

-نقش خلیج فارس درتعاملات منطقه ای وجهانی

-خلیج فارس وچالش های حقوقی

 جغرافیا وآمایش سرزمین

-مفهوم فضاواصول روشهای برنام ریزی فضایی

-جایگاه برنامه ریزی فضایی دربرنامه های توسعه کشور

-تجارب برنامه ریزی آمایش سرزمین درجهان

-آمایش سرزمین وتوسعه پایدار

-برنامه ریزی های محلی وتوسعه پایدار

-برنامه ریزی های ناحیه ای وتوسعه پایدار

 جغرافیا، گردشگری وتوسعه پایدار

-گردشگری شهری وتوسعه پایدار

-توسعه پایدارصنعت گردشگری

-موانع توسعه صنعت گردشگری درایران

-گردشگری روستایی ونقش آن درتوسعه مناطق روستایی

-اکوتوریسم رویکردی نوین درصنعت گردشگری

-برنامه ریزی فضایی وتوسعه گردشگری

-کاربردفناوریهای نوین درتوسعه پایدارصنعت گردشگری

-تجارب توسعه پایدارگردشگری درجهان

-نقش سازمانهای مردم نهاد درتوسعه پایدارگردشگری

توسعه گردشگری و پایداری محیط زیست

-گردشگری وطبیعت گردی

-گردشگری و جغرافیا

-گردشگری ومدل های اقلیمی

-گردشگری درمناطق حفاظت شده، پارک های ملی وجنگلی

-گردشگری در سواحل

-گردشگری و توسعه پایدار

-گردشگری شهری

-گردشگری روستایی

-استراتژی های هدفمند کردن مدیریت گردشگری

-گردشگری مذهبی

-گردشگری فرهنگی

-گردشگری وموزه ها

-تغییرات آب و هوایی و گردشگری

-نقش صنعت در اداره ی رشد حمل و نقل و گردشگری

-آموزش و تورگردانی گردشگری

-گردشگری وموسیقی های محلی

-گردشگری ادبی

-گردشگری ورزشی(کوهنوردی ،کویرنوردی، دوچرخه سواری توریستی، اسکی

 گردشگری وطبیعت گردی

-گردشگری و جغرافیا

-گردشگری ،اقلیم وآب وهوا

-گردشگری درمناطق حفاظت شده، پارک های ملی وجنگلی

-گردشگری در سواحل

-گردشگری و توسعه پایدارشهری و روستایی

-گردشگری ،شهرسازی وتوسعه پایدار

-استراتژی های هدفمند کردن مدیریت گردشگری

-گردشگری مذهبی

-گردشگری فرهنگی

-گردشگری وموزه ها

-مشکلات،موانع ونیازهای صنعت توریسم در ایران

-نقش صنعت در اداره ی رشد حمل و نقل و گردشگری

-آموزش و تورگردانی گردشگری

-گردشگری وموسیقی های محلی

-گردشگری ادبی

-گردشگری ورزشی(کوهنوردی ،کویرنوردی، دوچرخه سواری توریستی، اسکی

-محورهای ویژه ومرتبط با گردشگری وطبیعت گردی

-گردشگری و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

-گردشگری و توسعه سیاسی

-گردشگری و همبستگی ملی

-گردشگری و آمایش سرزمین

-جغرافیا، گردشگری و توسعه شهری، روستایی و عشایری

-گردشگری، منابع طبیعی و محیط زیست

-گردشگری ،اقوام، فرهنگ و آیین و رویدادهای ملی

-گردشگری، هنر و صنایع دستی ایران

-گردشگری، سلامت و پزشکی

-گردشگری ،زبان و ادبیات فارسی

-گردشگری، تاریخ و معماری

-گردشگری، بنادر و مناطق آزاد

-گردشگری،مرزهای دریایی،توسعه ساحل محور

-گردشگری، آموزش عالی ، دانشگاه های بین المللی

-گردشگری، ارتباطات ، حمل و نقل

-گردشگری ،نظم، امنیت

-گردشگری، فناوری اطلاعات،IT

-‎‎کیفیت مدیریت جامع درصنعت جهانگردی

-‎محیط ملی و بین المللی تجارت وگردشگری

-‎‎تحلیل رفتاری جهانگردی و تعامل فرهنگی

-خط مشی گذاری درصنعت جهانگردی

-‎مدیریت حسابداری درصنعت جهانگردی

-گردشگری، مدیریت استراتژیک، موقعیت جغرافیایی ایران

-گردشگری، خدمات، هتل ها و آژانس ها

-گردشگری، تبلیغات، بازاریابی منطقه ای و جهانی

-گردشگردی، سرمایه گذاری داخلی و خارجی

-گردشگری، تولید ملی، اشتغال

-گردشگری، طبیعت گردی، زمین گردشگری

-گردشگری ،شهر ها ، شهر های خلاق

-گردشگری، روستاها، عشایر

-گردشگری ، مناطق جنگی، یادواره های جنگی

-گردشگری و آب

-گردشگری، توسعه مناطق مرزی

-گردشگری، توسعه مناطق محروم

-گردشگری، پویایی فضا های جغرافیایی

-اصول مدیریت وبازاریابی خدمات

-سامانه‎های‎اطلاعاتی‎درصنعت‎جهانگردی

-روشهای کمی در جهانگردی

-ارزیابی طرحهای توسعه جهانگردی

-‎بازاریابی بین الملی درجهانگردی

- ‎رفتار مصرف کننده درجهانگردی

-بازاریابی محصولات جهانگردی

-مدیریت اکوسیستم های طبیعی

-برنامه‏ ریزی جهانگردی در کشورهای درحال توسعه

-مدیریت استراتژیک گردشگری

-جغرافیا ومدیریت اکوتوریسم

-جغرافیا،برنامه ریزی محیطی،گردشگری پایدار

-مدیریت توسعه پایدار در مناطق شهری وروستایی

-گردشگری وحمل ونقل هوایی

-فرودگاه ها وخدمات گردشگری

-کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت توریسم وگردشگری

-ارزیابی پیامدهای طرح ها وپروژه های گردشگری

-سیاست های توسعه گردشگری درکشور

-نقش سازمان های متولی در توسعه پایدار گردشگری

-مدیریت بازاریابی وتبلیغات وتوسعه پایدار گردشگری

-گردشگری وکترینک هوایی

-گردشگری عصبی

-سایر ایده های نوین در زمینه گردشگری و توسعه پایدار

محور آزاد

-مطالعات و تحقیقات علمی در حوزه جغرافیا در تمامی گرایش های جغرافیامقالات پذیرش شده در همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار