دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

2nd Disaster Management Conference

دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی در تاریخ ۴ دی ۱۳۸۶ تا ۵ دی ۱۳۸۶ توسط قطب علمی مهندسی نقشه برداری و مقابله با سوانح طبیعی و دانشکده فنی دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی