اولین کنفرانس ملی علوم زمین و توسعه پایدار

اولین کنفرانس ملی علوم زمین و توسعه پایدار

پوستر اولین کنفرانس ملی علوم زمین و توسعه پایدار

اولین کنفرانس ملی علوم زمین و توسعه پایدار در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۵ توسط در شهر قم برگزار گردید.


محورهای همایش:

آب شناسی
چینه شناسی و دیرینه شناسی
رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
پترولوژی
کانی شناسی
زمین شناسی اقتصادی 
زمین شیمی
زمین شناسی مهندسی
زمین شناسی ساختاری و زمین ساخت
زمین فیزیک و لرزه زمین ساخت
زمین شناسی نفت و متایع انرژی
زمین شناسی زیست محیطی و زمین شناسی پزشکی
مخاطرات زمین شناختی
سنجش از دور زمین شناختی و سامانه اطلاعات حغراقیایی
زمین ریخت شناسی و زمین شناسی کواترنری
زمین گردشگری
زمین شناسی شهری
زمین شناسی دریایی
گوهر شناسی
نانو رمین شناسی
افق های نو در زمین شناسی
ژئومورفولوژی
سایر موارد مرتبط با علوم زمین