همایش ژئوماتیک 90

همایش ژئوماتیک 90

Geomatics 1390

همایش ژئوماتیک 90 در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط سازمان نقشه برداری کشور در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش ژئوماتیک 90