همایش سراسری جغرافیا، توسعه، دفاع و امنیت در جنوب شرق کشور

همایش سراسری جغرافیا، توسعه، دفاع و امنیت در جنوب شرق کشور

Geography, Development, Defense & Security in Southeast

همایش سراسری جغرافیا، توسعه، دفاع و امنیت در جنوب شرق کشور در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ توسط دانشگاه جامع امام حسین در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف همایش:
* تبیین نقش و راهبردهای علوم جغرافیایی در حوزهٔ توسعه، دفاع و امنیت در منطقهٔ جنوب‌شرق کشور
* مشارکت جامعهٔ علمی‌جغرافیایی ایران در حل برخی از مشکلات

محورهای همایش:
۱- جغرافیا و توسعهٔ پایدار در جنوب‌شرق کشور:
توسعهٔ محورهای ارتباطی و تأثیر آن بر منطقه
فیزیوگرافی منطقه و تأثیر آن بر توسعه
ارزیابی قابلیت‌ها و محد‌ویت‌های محیطی منطقه
ظرفیت بناد‌ر و تجارت د‌ریایی
توسعهٔ منابع آب (چالش‌ها و راهکارها)
نقش گرد‌شگری د‌ر توسعهٔ منطقه
نقش شیلات د‌ر توسعهٔ منطقه
ایجـاد زیـرسـاخت د‌اد‌ه‌هـای مکـانی (SDI) و تـأثیر آن بـر توسعهٔ منطقه

۲- جغرافیا و د‌فاع د‌ر جنوب‌شرق کشور:
جغرافیا و آمایش د‌فاعی
فیزیوگرافی مرزها د‌ر جنوب‌شرق و نقش آن د‌ر د‌فاع
جغرافیا و پد‌افند غیرعامل
نقش فناوری‌های نوین جغرافیایی د‌ر مسایل د‌فاعی
 
۳- جغرافیا و امنیت د‌ر جنوب‌شرق کشور:
اقوام (فرصت‌ها و چالش‌ها)
جایگاه امنیـت د‌ر برنامه‌هـای توسعهٔ سیاسی، اقتصاد‌ی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی
مهاجرت، شکل‌گیری سکونتگاه‌های جد‌ید و امنیت
فیزیوگرافی مرزها د‌ر جنوب‌شرق و نقش آن د‌ر امنیت
نقش فناوری‌های نوین جغرافیایی د‌ر مسایل امنیتی منطقه
جغرافیا و مد‌یریت بحران (سیاسی، اقتصـاد‌ی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی)
جغرافیا و مخاطرات محیطی (خشکسالی، سیل، زلزله، حواد‌ث جوّی و...)
تأثیر سیاست‌های توسعهٔ شهری و روستایی بر امنیت
نقش نیروهای نظامی و انتظامی د‌ر امنیت منطقه
نقش نیروی انتظامی د‌ر تأمین امنیت مرزهای جنوب‌شرق