دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک

دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک

12th Geophysics Conference of Iran

دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۸۴ تا ۴ اسفند ۱۳۸۴ توسط سازمان زمین شناسی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک