دومین کنگره بین المللی بهداشت مواد غذایی

دومین کنگره بین المللی بهداشت مواد غذایی

2nd International Congress of Food Hygiene

دومین کنگره بین المللی بهداشت مواد غذایی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط انجمن دامپزشکی ایران در شهر تهران برگزار گردید.