نخستین همایش ملی توسعه پایدار روستایی

نخستین همایش ملی توسعه پایدار روستایی

The First National Seminar on Sustainable Rural Development

نخستین همایش ملی توسعه پایدار روستایی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط دانشگاه رازی - دانشکده کشاورزی - گروه ترویج و توسعه روستایی در شهر کرمانشاه برگزار گردید.


محورهای همایش:

دانش بومی و پایداری توسعه روستایی
روش‌های پژوهش در توسعه پایدار روستایی
نیمه تاریک مشارکت درتوسعه روستایی (مباحث انتقادی درمشارکت)
آموزش وتوسعه پایدار روستایی
برنامه ریزی در توسعه پایدار روستایی
توسعه پایدار روستایی کشور در برنامه توسعه پنجم و سند چشم انداز 1404
نقش سازمان‌های مردم نهاد‌(NGO) در توسعه‌ پایدار روستایی
کشاورزی و توسعه‌ پایدار روستایی
دیدگاه‌های پیشرو در توسعه پایدار روستایی
اقتصاد و توسعه پایدار روستایی
محیط زیست و توسعه پایدار روستایی
صنایع روستایی و توسعه پایدار
گردشگری و توسعه پایدار روستاییمقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی توسعه پایدار روستایی