کنگره ملی بهره وری ایران

کنگره ملی بهره وری ایران

کنگره ملی بهره وری ایران در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۷۹ تا ۲ خرداد ۱۳۷۹ توسط سازمان ملی بهره وری ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در کنگره ملی بهره وری ایران