نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی

نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی

پوستر نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی

نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط دانشگاه یاسوج و تحت حمایت سیویلیکا در شهر یاسوج برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

محورهای قرآن و حدیث
معناشناسی واژگانی

ابزارهای ریشه شناسی، آواشناسی و تأثیر آنها در فهم معانی واژگان
نقد و بررسی روش معجمی در فهم واژگان )کتب مفردات، کتب لغت، ...(
روش شناسی معاجم قرآنی
روشهای جستجوی معجمی واژگان قرآنی
جایگاه و اصالت شعر جاهلی در فهم واژگان قرآن
معناشناسی تاریخی واژگان
واژه شناسی اصطالحات قرآن و حدیث

جایگاه علوم در فهم واژگان
جایگاه و اصالت کتاب مقدس در فهم واژگان قرآن
تأثیر پیش فرضهای کالمی، تاریخی، .... در فهم واژگان قرآن و حدیث
جایگاه علوم قرآن و علم قرائات در پیدایش علم اللغه
واژهپژوهی اسالمی و تحول زبان عربی
حجیت قول لغوی در بیان مفهوم واژه در حوزه تفسیر و حدیث
ارتباط حوزه واژه پژوهی با تفسیر
زبانشناسی معاصر و واژه پژوهی قرآنی

آسیب شناسی واژه پژوهی
بیان تاثیر و تأثر کتب مفردات از یکدیگر
معاجم قرآنی و جریانهای فکری تاریخی
آسیبهای تاثیر و تاثر کتب مفردات از یکدیگر
نقد و بررسی روش معناشناسی واژگانی
نقد معاصر و واژهپژوهی قرآنی
نقد و بررسی روایات صحابه و تابعان در بیان مفهوم واژگان قرآن
آسیب شناسی تفاسیر در بیان مفاهیم واژگان قرآن
آسیب شناسی ترجمه ها در بیان مفاهیم واژگان قرآن
آسیب شناسی نقد معاصر در حوزههای لغت شناسی قرآنی
مستشرقان و رویکردهای واژه پژوهی قرآنی

بررسی تطبیقی واژه پژوهی بین شیعه و اهل سنت
مقایسه تطبیقی نظریات زبانشناسی و نقد معاصر با شیوههای واژه پژوهی قدیم و جدید
و سایر موضوعات مرتبط ...

محورهای دانش فقه، اصول و حقوق اسلامی
تاثیر واژه پژوهی در دانش فقه
پژوهش واژگان موثر در اجتهاد نوین
واژه پژوهی در آثار فقهای معاصر
تاثیر واژه پژوهی در فرایند استنباط احکام
تاثیر واژه پژوهی در فهم فقیه از موضوعات فقهی
میزان توجه فقهاء به واژهپژوهی در کتب فقه الحدیث
واژه شناسی در حوزه مباحث فقه عبادی، فقه اقتصادی، فقه سیاسی و فقه جزا و ... .
آسیب شناسی کارکرد واژه پژوهی در استنباط احکام
واژه شناسی و واژه پژوهی اصطالحات فقهی

تاریخچه و دیرینه شناسی واژهپژوهی
آثار فقهی برجسته در واژه پژوهی

واژه پژوهی در دانش اصول فقه
واژه پژوهی حوزه مباحث الفاظ

قول لغوی در اثبات معنای حقیقی و مجازی
واژه پژوهی حوزه یقین
مفهوم حجیت یقین
واژهپژوهی حوزه ظنون و امارات
حجیت قول لغوی در بین قدما و متاخران
مبانی حجیت قول لغوی
حکم ظن ناشی از قول لغوی
کارکرد قول لغوی در تعیین موارد استعمال الفاظ
بررسی تعارض عرف با قول لغوی
واژه پژوهی در حوزه شک
کارکرد واژهپژوهی در اصول عملیه
واژه پژوهی در اصطالحات اصول فقه
واژه پژوهی در حقوق اسلامی
پژوهش در واژگان مورد اختلاف در قانون مجازات اسلامی
پژوهش در واژگان مورد اختلاف در قانون مدنی
پژوهش در واژگان کلیدی قوانین موضوعه
و سایر موضوعات مرتبط ...

محورهای فلسفه و کلام اسلامی
واژههای پر بسامد در فلسفه اسالمی و پیشینه آنها در ادبیات عرب
واژه شناسی های فیلسوفان مسلمان )نظیر فارابی، ابن سینا، مالصدرا و...(
نظر ابن سینا در مورد تطور داللی الفاط از عربی به معنای اصطالحی فیلسوفان
ریشههای یونانی مصطلحات فیلسوفان اسالمی
نقش فیلسوفان نخستین اسلامی )کندی، فارابی و...( در معادل سازی واژگان فلسفی
فارسینویسی فیلسوفان مسلمان و فارسی سازی واژگان مصطلح فلسفی
ترادف و تباین واژههای معادل یونانی با عربی
مقایسه تطبیقی واژههایی نظیر ملکه، قوه، وجود، ماهیت و... در زبان عربی و التین قرون
وسطایی
جایگاه فهم عامه )common sense( در فلسفه تحلیلی و فلسفه اسالمی
مقایسه واژههایی نظیر جوهر، عرض، ماده، صورت، علتت و .... در بتین متکلمتان و فیلستوفان و عرفتای
مسلمان
واژه پژوهی هرمنوتیکی
تفاوت کاربردهای کالمی و قرآنی و روایی از برخی الفاظ و اصطالحات
اشتراک و افتراق واژگان کالمی نحلههای متکلمان در برداشت آنان از آموزههای دین
تاثیر واژه شناسی و زبانشناسی بر مباحث هستی شناختی در فلسفه، کالم و عرفان اسالمی
و سایر موضوعات مرتبط ...مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی