کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست

کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست

First National Conference on Agriculture and Environment Sciences

پوستر کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست

کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۲ توسط مرکز همایشهای علمی همایش نگار در شهر شیراز برگزار گردید.


محورهای کنفرانس:

- کشاورزی و توسعه پایدار
- نهاده های تولید و محصولات کشاورزی
- نقش استفاده بهینه از کود، سم، بذر، آب، انرژی، خاک و ... در کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
- نقش آب های نامتعارف در کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
- نقش مدیریت پسماندها در کشاورزی پایدار
- تجمع زیستی آلاینده ها ی زیست محیطی در زنجیره غذایی
- بهره برداری بهینه از منابع پایدارآب وخاک در راستای توسعه پایدار
- بهینه سازی فرایند تولید محصولات کشاورزی
- مدیریت تلفیقی آفات،بیماریهای گیاهی،علفهای هرز و توسعه پایدار
- بیوتکنولوژی گیاهی و نقش آن در توسعه پایدار
- ضایعات محصولات کشاورزی و توسعه پایدار
- خشکسالی و تاثیرات آن بر توسعه پایدار
- سیستم های شبیه سازی در کشاورزی و توسعه پایدار
- بهره برداری بهبنه از منابع آب و خاک و توسعه پایدار
- بهینه سازی فرایند تولید محصولات کشاورزی و توسعه پایدار
- مدیریت تلفیقی آفات، بیماریهای گیاهی ، علف های هرز و توسعه پایدار
- بیوتکنولوژی گیاهی و نقش آن در توسعه پایدار
- مدیریت اطلاعات خاک و نقش آن در توسعه پایدار
- مکانیزاسیون و اتوماسیون کشاورزی و توسعه پایدار
- مدیریت تولید پایدار کشاورزی در شرایط تنشهای زنده وغیر زنده
- کشاورزی زیستی وتوسعه پایدار
- هواشناسی کشاورزی و توسعه پایدار
- نظلم بیمه ای محصولات کشاورزی و نقش آن در توسعه پایدار
- تنوع زیستی و نقش آن در توسعه پایدار
- گیاه پالایی و نقش آن در توسعه پایدار
- تولید پایدار کشاورزی در عرصه های شور
- فناوری های نوین درتولید و عرضه محصول سالم
- بررسی اثرات کاربرد فناوری های نوین (هسته‌ای، بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی) در اصلاح روش‌های تولید
- فناوری‌های نوین بسته‌بندی محصولات کشاورزی و دامی
- نقش روشهای نوین در تولید محصول سالم
- فن آوری های نوین در مدیریت نگهداری فرآورده های خام دامی
- چالشهای مرتبط با فن آوری نوین در تولید محصول سالم
- کاربرد داده های رقومی ماهواره ای در شناسایی، پایش و مدیریت محصولات کشاورزی
- محیط زیست و توسعه پایدار
- کاربرد فناوریهای نوین در محیط زیست و توسعه پایدار
- و سایر ایده های نوین در زمینه توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست


ریاست همایش: دکتر محمد طاهر نظامی
دبیر علمی همایش: دکتر محمد باقر خورشیدی
دبیر کمیته اجرایی: مهندس مجید خیاط نژادمقالات پذیرش شده در کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست