همایش ملی مدیریت اراضی - فرسایش خاک و توسعه پایدار

همایش ملی مدیریت اراضی - فرسایش خاک و توسعه پایدار

National Conference of Field Management - Soil Erosion and Stable Development

همایش ملی مدیریت اراضی - فرسایش خاک و توسعه پایدار در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۸۰ تا ۴ بهمن ۱۳۸۰ توسط مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان مرکزی و مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری در شهر اراک برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی مدیریت اراضی - فرسایش خاک و توسعه پایدار