سومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران

سومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران

3rd Joint Congress on Fuzzy and Intelligent Systems

سومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۸۸ تا ۲۶ تیر ۱۳۸۸ توسط انجمن سیستمهای هوشمندایران و دانشگاه یزد در شهر یزد برگزار گردید.