همایش شیلات و محیط زیست

همایش شیلات و محیط زیست

Congress on Fishes and Environmental Science

همایش شیلات و محیط زیست در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۸ تا ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط دانشگاه کردستان در شهر سنندج برگزار گردید.


محورهای همایش
در زمینه شیلات:
ماهی شناسی
تکثیر و پرورش آبزیان
بیماری های آبزیان
لیمنولوژی و هیدروبیولوژی
بیوتکنولوژی آبزیان
ایمنولوژی آبزیان
تغذیه آبزیان
ارزیابی،بهره برداری و حفظ ذخایرآبزیان

در زمینه محیط زیست:
محیط زیست و توسعه پایدار
آلودگی های محیط زیست
بیو تکنولوژی محیط زیست
انرژی و محیط زیست
تنوع زیستی و مدیریت حیات وحش