چهارمین همایش سراسری سالانه دانشجویان حسابداری ایران

چهارمین همایش سراسری سالانه دانشجویان حسابداری ایران

چهارمین همایش سراسری سالانه دانشجویان حسابداری ایران در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۹ توسط انجمن حسابداری ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش سراسری سالانه دانشجویان حسابداری ایران