اولین کنگره بین المللی یائسگى سالم،سالمندى سالم

اولین کنگره بین المللی یائسگى سالم،سالمندى سالم

Healthy Menopause , Andropause Healthy Elderly

اولین کنگره بین المللی یائسگى سالم،سالمندى سالم در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۱ تا ۳ اسفند ۱۳۹۱ توسط مرکز تحقیقات منوپوز و آندروپوز دانشگاه جندی شاپور اهواز در شهر اهواز برگزار گردید.