اولین کنگره چالشهای کود در ایران

اولین کنگره چالشهای کود در ایران

The 1st Iranian Fertilizer Challengs Congress

اولین کنگره چالشهای کود در ایران در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۸۹ تا ۱۲ اسفند ۱۳۸۹ توسط مؤسسه تحقیقات خاک و آب در شهر تهران برگزار گردید.


با استعانت از پروردگار متعال،  اولین کنگره چالشهای کود در ایران نیم قرن مصرف کود توسط کانون هماهنگی کود کشور، مؤسسه تحقیقات خاک و آب و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تاریخ 10 تا 12 اسفند ماه سال 1389 در محل سالن هتل المپیک تهران، با اهداف و محورهای زیر برگزار می شود.
امید است این کنگره با مشارکت طیف وسیعی از نقش آفرینان دخیل درامور کود بتواند به بررسی و تحلیل وضعیت تحقیقات، آموزش، مدیریت، تولید، مصرف، واردات و صادرات کود بویژه از زمان ورود اولیه کودهای شیمیایی به کشور بپردازد. همچنین ضمن بررسی اثرات مثبت و منفی کودها بر تولید محصولات کشاورزی، اراضی کشاورزی و محیط زیست، نقشه راه آینده کود کشور و نقش آن در ارتباط با پایداری تولید، حفظ محیط زیست و امنیت غذایی را تعیین نماید.
 
اهداف:
•بررسی و تحلیل وضعیت تحقیقات، آموزش، مدیریت، تولید، مصرف، واردات و صادرات کود بویژه از زمان ورود اولیه کودهای شیمیایی به کشور.
 
محورهای کنگره
•مطالعه تطبیقی وضعیت ایران و جهان در زمینه مسائل مرتبط با کود
•توصیه و برآورد کود در ایران و جهان
•تولید، تأمین و تجارت کود (واردات و صادرات)
•صنعت کود در ایران
•توزیع و مصرف کود در ایران
•تحقیقات، آموزش و ترویج مسائل مرتبط با کود
•اقتصاد و هدفمندسازی یارانه کود
•قوانین، استانداردها و مقررات مرتبط با کود در ایران و جهان
•کود: مخاطرات زیست محیطی و سلامت انسان
•کودهای بیولوژیک، آلی، نانوکودها و مسائل مرتبط با پسماندها
•فنآوریهای تولید، مصرف و افزایش کارآیی کود
 مقالات پذیرش شده در اولین کنگره چالشهای کود در ایران