همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست

همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست

Fuel, Energy and Environment National Congress

همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۸۷ تا ۹ خرداد ۱۳۸۷ توسط پژوهشگاه مواد و انرژی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست