همایش ملی فناوری آموزشی در عصر اطلاعات و ارتباطات

همایش ملی فناوری آموزشی در عصر اطلاعات و ارتباطات

همایش ملی فناوری آموزشی در عصر اطلاعات و ارتباطات در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۸۶ تا ۳ اسفند ۱۳۸۶ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز در شهر اهواز برگزار گردید.


محورهای همایش
مبانی،ضرورتها ، روشها و ابزار
زیرساخت های موجود و مطلوب برای آموزش مجازی، راه دور و الکترونیکی
فرصت ها و چالش (بلند مدت،میان مدت و کوتاه مدت)
تجربه های موفق آموزش مجازی ، راه دور و الکترونیکی
عوامل و موانع توسعه آموزشهای مجازی و الکترونیکی
مواد ، منابع الکترونیکی وکتابخانه های دیجیتالی و آموزش
کتابخانه های مجازی ، آموزش مستمر و کتابداران عصر اطلاعات در محیط مجازی
عصر اطلاعات و کیفیت آموزش
معرفی و ارزیابی ابزارها و فناوری های تولید و شناخته شده در این زمینه
مولفه های(عناصر) نظام آموزشی مبتنی بر آموزش مجازی، راه دور و الکترونیکی
طرحهای نوآورانه در آموزش مجازی، راه دور و الکترونیکی
سازمان و مدیریت در فرایند تغییر در آموزش سنتی به آموزش آموزش مجازی، راه دور و الکترونیکی
اقتصاد و آموزش مجازی،راه دور و الکترونیکی
 مبانی روانشناختی و جامعه شناختی فناوری های نوین آموزشی