اولین کنگره ملی کشاورزی، دام و صنایع غذایی

اولین کنگره ملی کشاورزی، دام و صنایع غذایی

پوستر اولین کنگره ملی کشاورزی، دام و صنایع غذایی

اولین کنگره ملی کشاورزی، دام و صنایع غذایی در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار در شهر سبزوار برگزار گردید.


محورهای کنگره:

علوم دامی
- تغذیه نشخوارکنندگان
- تغذیه طیور
- مدیریت و پرورش
- ژنتیک
- فیزیولوژی
- تولیدات دامی

صنایع غذایی
- میکروبیولوژی مواد غذایی
- بهداشت مواد غذایی
- مهندسی صنایع غذایی
- تکنولوژی مواد غذایی
- شیمی مواد غذایی
- بیوتکنولوژی مواد غذایی

دام پزشکی
- کلینیکال پاتولوژی
- آناتومی
- علوم آزمایشگاهی
- بیوشیمی
- بافت شناسی
- جنین شناسی
- هماتولوژی
- بهداشت و بیماری دام و طیور
- بیماریهای دام های کوچک
- بیماریهای دام های بزرگ
- بیماریهای تولید مثلی
- فارماکولوژی
- ایمنی شناسی
- باکتری شناسی
- ویروس شناسی
- جراحی
- اپیدمیولوژِی
- بیوتکنولوژی
- قارچ شناسی
- انگل شناسی
- سم شناسی

زراعت و اصلاح نباتات
- بوم شناسی
- شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
- تولیدات گیاهی
- تکنولوژی بذر
- اکولوژی گیاهان زراعی
- فیزیولوژی گیاهان زراعی
- اصلاح نباتات
- بیوتکنولوژی

باغبانی
- فیزیولوژی و اصلاح میوه
- فیزیولوژی و اصلاح سبزی
- گیاهان صنعتی
- گیاهان زینتی
- گیاهان دارویی
- سبزی کاری
- میوه کاری