کنفرانس ملی آینده پژوهی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد تمدن سازی نوین اسلامی

کنفرانس ملی آینده پژوهی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد تمدن سازی نوین اسلامی

پوستر کنفرانس ملی آینده پژوهی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد تمدن سازی نوین اسلامی

کنفرانس ملی آینده پژوهی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد تمدن سازی نوین اسلامی در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۱ تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۱ توسط مرکز پژوهشی مدیریت راهبردی فاتح در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف کنفرانس:

- شناسایی و دسته بندی قطب های علمی آینده پژوهی کشور
-ارائه نتایج مطالعات و دستاوردهای قطب های علمی و صاحبنظران آینده پژوهی کشور
- تعریف جایگاه ویژه قطب های علمی در تولید علم آینده پژوهی
- آسیب شناسی مطالعات آینده پژوهی در حوزه های مختلف ایران و بسترسازی جهت دستیابی به چشم انداز مشترک
- تبیین آخرین روش ها دستاوردها و فن آوری های نوین در حوزه آینده پژوهی و شناسایی موانع پیش رو
- تبیین ضرورت و کارکردهای آینده پژوهی برای سازمان ها و دستگاه اجرایی
- شناسایی حوزه های راهبردی کشور از منظر آینده پژوهی در راستای اسناد بالادستی کشور

محورهای کنفرانس:

- محور اقتصادی:  پانل تخصصی آینده پژوهی فضای اقتصادی و کسب و کار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
- محور علم و فناوری:  پانل تخصصی آینده پژوهی فضای علم و فناوری با تاکید بر نقشه جامع علمی کشور
- محور دینی:  پانل تخصصی آینده پژوهی از منظر ادیان با تاکید بر آموزه های اسلامی و مهدویت
- محور فرهنگی- اجتماعی:  پانل تخصصی آینده پژوهی فضای فرهنگی و اجتماعی با تاکید بر سبک زندگی
- محور سیاسی:  پانل تخصصی آینده پژوهی فضای سیاسی ایران و جهان با تاکید بر جهانی سازی
- محور دفاعی- امنیتی:  پانل تخصصی آینده پژوهی فضای دفاعی-امنیتی با تاکید بر امنیت پایدار
- محور انرژی:  پانل تخصصی آینده پژوهی حوزه انرژی ایران و جهان