همایش ملی اخلاق حرفه ای و توسعه پایدار

همایش ملی اخلاق حرفه ای و توسعه پایدار

National Conference on Perfossional Ethics and Sustainable Developments

همایش ملی اخلاق حرفه ای و توسعه پایدار در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۱ تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهربابک و مجتمع مس شهربابک در شهر شهر بابک برگزار گردید.


این همایش با هدف گرد آوری، تحلیل، تخلیص و طبقه بندی آرا، نظریات و راهکارهایارایه شده توسط خبرگان، کارشناسان و ذی نفعان کلیدی در خصوص مدیریت تولید با تاکید بر اخلاق حرفه ای بهمنظور کمک به شناسایی و تبیین علمی و کارشناسانه الزامات، ضرورت ها، نیازها و اصولناظر بر تهیه طرح جامع توسعه پایدار این منطقه برپا شده است.
 
توسعه ظرفیت تفکر سیستمی و راهبردی و نگاه از دیدگاه توسعه پایدار به  آینده ،آینده نگر و کل نگر از طریق بهره گیری از ظرفیت علمی و اجرایی ملی و بین المللی،کمک به توسعه شایستگی های محوری و قابلیت های فنی و مدیریتی و در نهایت توانمندسازی منابع انسانی در رابطه با توسعه پایدار منطقه اهداف برپایی این همایش عنوان می باشد.

محورهای همایش :

 • نقش اخلاق حرفه ای در پیشگیری از تنشهای سازمانی
 • نقش اخلاق حرفه ای در افزایش بهره وری و کاهش ریسک
 • شاخصه های اخلاق حرفه ای در مدیریت آموزشی
 • شاخصه ها و استانداردهای  اخلاق حرفه ای در محیطهای صنعتی
 • رهیافتهای علوم انسانی در اخلاق حرفه ای
 • مدیریت استراتژیک و کیفیت فراگیر و  اخلاق حرفه ای
 • مسائل بومی  و اخلاق حرفه ای
 • اخلاق حرفه ای و قانون مداری
 • اخلاق حرفه ای در متون اسلامی، ادبی و تاریخی
 • رابطه منزلت اجتماعی افراد و اخلاق حرفه ای
 • موانع رعایت اخلاق حرفه ای در محیطهای کاری