اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

1st Conference on Environmental Systems Planning and Management Engineering

اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست در تاریخ ۱۱ دی ۱۳۸۶ تا ۱۲ دی ۱۳۸۶ توسط دانشگاه تهران - دانشکده محیط زیست در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست