دومین همایش ملی فرسایش و رسوب

دومین همایش ملی فرسایش و رسوب

2nd Erosion and Sediment National Conference

دومین همایش ملی فرسایش و رسوب در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۷۹ تا ۷ شهریور ۱۳۷۹ توسط دانشگاه لرستان در شهر خرم آباد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی فرسایش و رسوب