اولین همایش ملی فرسایش و رسوب

اولین همایش ملی فرسایش و رسوب

01st Erosion and Sediment National Conference

اولین همایش ملی فرسایش و رسوب در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۷۴ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۴ توسط در شهر نور برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی فرسایش و رسوب