سومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

سومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

3rd national conference on employment and higher education system

سومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۶ تا ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۶ توسط دانشگاه تربیت مدرس در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور