دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۴ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۴ توسط دانشگاه تربیت مدرس در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور