اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۸۲ تا ۳۰ شهریور ۱۳۸۲ توسط دانشگاه تربیت مدرس در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور