همایش ملی مدیریت پسماندها و پسابهای کشاورزی

همایش ملی مدیریت پسماندها و پسابهای کشاورزی

پوستر همایش ملی مدیریت پسماندها و پسابهای کشاورزی

همایش ملی مدیریت پسماندها و پسابهای کشاورزی در تاریخ ۷ دی ۱۳۸۹ تا ۸ دی ۱۳۸۹ توسط سازمان تحقیقات - آموزش و ترویج کشاورزی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


همایش ملی مدیریت پسماندها و پسابهای کشاورزی

سالانه مقادیر فراوانی پسماند در بخش کشاورزی با بهای هنگفت تولید می شود اما متاسفانه بخش قابل توجهی از آن به شکل غیر اصولی و به دور از ملاحظات زیست محیطی در محیط رها و  یا دفع می گردد. همچنین تولید حجم بالایی از پساب کشاورزی تصفیه نشده و ورود آن به منابع ارزشمند آب و خاک نیز، منجر به آلودگی بستر اکوسیستم می گردد که برنامه ریزی و سیاست گذاری متولیان امر را، در تبدیل این چالش عظیم زیست محیطی، به یک فرصت گرانبها ضروری می گرداند تا با اتخاذ روش های مناسب مدیریتی و تلاش در جهت کاهش تولید پسماند و پساب ضمن افزایش بهره وری، خسارات وارده به منابع پایه نیز کاهش یابد. از سویی دیگر، ترویج و اشاعه روش های عملی مدیریت پسماند و پساب در کشاورزی گامی مهم، در راستای نیل به اهداف توسعه پایدار و حفظ محیط زیست می باشد. از اینرو بررسی و جمع آوری نظرات اندیشمندان این حوزه در قالب همایش، می تواند مقدمه ای برای رسیدن به مبانی تئوریک و دستاوردهای عملیاتی موثر برای تهیه دستورالعمل ها و اقدامات اجرائی مدیریت ملی پسماند و پساب در بخش کشاورزی تلقی گردد.
محورهای همایش

مدیریت پسماند
· مدیریت پسماندهای کشاورزی، چالشها و فرصت ها
· پسماندهای کشاورزی و تولید فرآورده (مواد و انرژی)
· مدیریت پسماندهای کشاورزی، افزایش بهره وری و تولید محصول سالمتر
· فن آوری و روشهای نوین مدیریت پسماندهای کشاورزی
·استانداردها، قوانین، ضوابط و دستور العملهای مدیریت پسماندهای کشاورزی
·آموزش و اطلاع رسانی در حوزه مدیریت پسماندهای کشاورزی

مدیریت پساب
·جایگاه مدیریت و پایش پساب در بخش کشاورزی
·نقش، اهمیت و اصول تصفیه فاضلاب های تولید شده در بخش کشاورزی
·اصول و روشهای نوین بازچرخانی پساب تصفیه شده در بخش کشاورزی
·جنبه های بهره برداری از آبهای نامتعارف در تولیدات کشاورزی
·استانداردها، قوانین، ضوابط و دستور العملهای مدیریت پسابهای کشاورزی
·آموزش و اطلاع رسانی در حوزه مدیریت پسابهای کشاورزیمقالات پذیرش شده در همایش ملی مدیریت پسماندها و پسابهای کشاورزی